روش موجود ارزیابی وبسایتها به طور کلی شامل شاخصهای عمومی و شاخص مبتنی بر دستهبندی موضوعی است. شاخص عمومی، شاخصهایی هستند که کلیه‌ی وبسایتها را بر اساس یک مجموعهی ثابت و استاندارد و فارغ از موضوع فعالیت ارزیابی میکنند.

شاخصهای عمومی بسیار کلی هستند که در کلیه‌ی وبسایتها معتبر باشند. شاخصهای عمومی شرط لازم اما کافی نیستند، به همین علت جهت بهبود روند ارزیابی و رتبهبندی سایتها، شاخصهایی مبتنی بر دستهبندی موضوعی مطرح شدند که شاخصهای اختصاصی برای هر طبقهبندی از وبسایتها دارند و وزن برخی شاخصها در دستهبندیهای مختلف از وبسایتها متفاوت میباشد.

گسترش و توسعه سریع اینترنت، انواع گوناگون وبسایتها ایجاد شده اند . تنوع سایتها نیاز به ارزیابی شاخصها به صورت دسته‌بندی شده دارد.معماري جاری شامل دو دستهی کلی از شاخصهاست که به دستهی اول آن شاخصهاي عمومی اطلاق میشود.

شاخص‌های عمومی ناظر به حداقل‌هایی هستند که از کلیه‌ سایت‌های مورد بررسی انتظار می‌رود که این ویژگی‌ها را برآورده سازند. دسته‌ی دوم شاخص‌های تدوین شده به شاخص‌های مبتنی بر دسته‌بندی موضوعی موسومند که سایت‌ها با توجه به هدف کسب‌و‌کار، محدوده و چارچوب فعالیت و بر اساس خدمات مختلفی که ارائه می‌دهند یا باید ارائه دهند، توسط آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در کار تدوین شاخص ‌ها ، از شاخص ‌ها و تجربیات بین المللی در ارزیابی سایت‌ها  بهره‌برداری شده است.

 

شاخص‌های عمومی

همان‌طور که مطرح شد ، کلیه‌ی سایت‌ها از نظر شاخص‌های عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این شاخص‌ها به طور کلی به 8 دسته تقسیم شده‌اند که در نظر گرفتن این 8 دسته شاخص از کلیه‌ی سایت‌ها مورد انتظار است.

این 8 دسته کلی شامـل:

1- رابـط کاربری

2- فنـاوری

3- امـنیت

4- محـتوا

5- بـه‌روزرسانی

6- دسـترس‌پذیری

7- مدیریت مخاطب

8- پاسداشت خط و زبان پارسی

می‌باشند.

 

شاخص‌های مبتنی بر دسته‌بندی موضوعی

شاخص‌های مبتنی دسته‌بندی موضوعی سایت، به ارزیابی خدمات مختلف ارائه شده در سایت می‌پردازد. این شاخص‌ها به ازای هر موضوع جداگانه محاسبه می‌شوند .هم اکنون در سامانه بیش ایسلکت 100.000 سایت ایرانی در بیش از 200 موضوع دسته‌بندی شده اند.

 

 روند ثبت سایت در سامانه ایسلکت

1- تکمیل فرم درخواست ثبت سایت
2- در صورت موفق‌آمیز بودن درخواست ثبت یک ایمیل دریافت خواهید نمود.
3- قرار گرفتن در نوبت بررسی (مدت زمان بررسی تا ثبت سایت حداقل یک هفته می ‌باشد.)

4- ثبت در سامانه ایسلکت
5- انتشار( یک ایمیل دریافت خواهید نمود که حاوی لینک به صفحه اختصاصی سایت شما است.)
6- دریافت امتیازات پایه
7- بروزرسانی امتیاز