فروشگاه های تخصصی

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
277 ملو 6,479 فروشگاه های تخصصی 1 تهران
278 درمان کالا 6,456 فروشگاه های تخصصی 2 تهران
281 نسل زیبا 6,334 فروشگاه های تخصصی 3 فارس
308 کافی استور 5,767 فروشگاه های تخصصی 4 تهران
327 فرش آنلاین 5,610 فروشگاه های تخصصی 5 تهران
346 پردیس سلامت 5,342 فروشگاه های تخصصی 6 تهران
352 سامی هایپر 5,278 فروشگاه های تخصصی 7 تهران
370 افق 5,154 فروشگاه های تخصصی 8 تهران
402 الو 125 4,770 فروشگاه های تخصصی 9 تهران
424 خرید ناب 4,594 فروشگاه های تخصصی 10 البرز
438 گردشهر 4,502 فروشگاه های تخصصی 11 تهران
451 افرانیک 4,433 فروشگاه های تخصصی 12 تهران
456 فرش شاپ 4,420 فروشگاه های تخصصی 13 يزد
471 درگون جولری 4,320 فروشگاه های تخصصی 14 تهران
515 با یه تیک 3,901 فروشگاه های تخصصی 15 تهران
520 ریلکس مارکت 3,866 فروشگاه های تخصصی 16 مركزي
528 آداک 3,795 فروشگاه های تخصصی 17 تهران
534 زمبورک 3,736 فروشگاه های تخصصی 18 اصفهان
542 کرمان بگز 3,659 فروشگاه های تخصصی 19 كرمان
564 اژه 2,971 فروشگاه های تخصصی 20 البرز