شرکت های صنایع غذایی

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
349 پارس سی تاک آوا 15,091 شرکت های صنایع غذایی 1 تهران
527 لتوس 12,160 شرکت های صنایع غذایی 2 مركزي