شرکت های صنایع سنگین

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
198 لوله و ماشین سازی ایران لوله و ماشین سازی ایران 17 شرکت های صنایع سنگین 1 تهران