دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
74 دانشگاه تهران 14,526 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 1 تهران
148 دانشگاه صنعتی شریف 10,645 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 2 تهران