دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
56 دانشگاه تهران دانشگاه تهران 26,961 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 1 تهران
135 دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف 23,280 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 2 تهران