شرکت های نرم افزاری

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
320 راتین راتین 2,272 شرکت های نرم افزاری 1 تهران
354 افق فرا ویژن افق فرا ویژن 1,827 شرکت های نرم افزاری 2 تهران
363  آتی گستر آتی گستر 1,752 شرکت های نرم افزاری 3 تهران