فروشگاه اینترنتی

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
2 دیجی کالا دیجی کالا 38,189 فروشگاه اینترنتی 1 تهران
56 مدیسه مدیسه 29,645 فروشگاه اینترنتی 2 تهران
111 بامیلو بامیلو 25,087 فروشگاه اینترنتی 3 تهران
128 زنبیل زنبیل 24,106 فروشگاه اینترنتی 4 تهران
169 یکنام یکنام 23,684 فروشگاه اینترنتی 5 تهران
272 چاره چاره 17,970 فروشگاه اینترنتی 6 تهران
401 دید بازار دید بازار 13,492 فروشگاه اینترنتی 7 تهران