بانک ها

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
5 بانک ملت بانک ملت 32,925 بانک ها 1 تهران
7 بانک ملی بانک ملی 30,886 بانک ها 2 تهران
13 بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد 29,733 بانک ها 3 تهران
20 بانک سامان بانک سامان 27,805 بانک ها 4 تهران
43 بانک صادرات بانک صادرات 26,452 بانک ها 5 تهران
209 بانک شهر بانک شهر 18,842 بانک ها 6 تهران
267 بانک سرمایه بانک سرمایه 17,051 بانک ها 7 تهران
283 بانک پارسیان بانک پارسیان 16,369 بانک ها 8 تهران
349 بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین 13,865 بانک ها 9 تهران
390 بانک دی بانک دی 8,675 بانک ها 10 تهران